:

Vem äger gravstenen?

Innehållsförteckning:

 1. Vem äger gravstenen?
 2. Vad kostar en enkel gravsten?
 3. Vad kostar en gravplats efter 25 år?
 4. Kan man ha två gravstenar?
 5. Vad händer med gravstenen när gravrätten upphör?
 6. Vad skiljer full Gravrätt och begränsad Gravrätt?
 7. Vad kostar inskription på en gravsten?
 8. Måste man köpa gravsten?
 9. Vad kostar det att förnya en gravrätt?
 10. Vad kostar det att förlänga Gravrätt?
 11. Hur länge har man Gravrätt?
 12. Vad händer med en gravplats som upphör?
 13. Vad händer med kvarlevorna när gravrätten upphör?
 14. Vad är en familjegrav?
 15. Vad kostar det att gravera en sten?

Vem äger gravstenen?

Hämta en gravsten Om anhöriga inte vill förlänga gravrätten återgår själva gravplatsen till samfälligheten. - Men gravstenen ägs egentligen av gravrättsinnehavarna.

Vad kostar en enkel gravsten?

Montering och underhåll betalas av dödsboet. Pris på gravstenar varierar beroende på stensort, textmängd samt storlek på gravstenen. Den billigaste gravstenen går att få för cirka 7 000 kr. Normal kostnad är 10 0 kr men det finns gravstenar som kostar så mycket som 1 000 kr.

Vad kostar en gravplats efter 25 år?

Vid gravsättning betalar dödsboet en avgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år, samt för tyghölje. Avgiften är för närvarande 5 000 kronor inklusive moms.

Kan man ha två gravstenar?

Flera namn på samma gravsten Om man planerar att begravas intill varandra kan man välja att ha varsin gravsten eller dela. Om man ska dela på sten bör man planera så det finns plats för alla de namn som ska vara med. Om man delar efternamn kan det stå överst och sedan står förnamnen och datum nedan.

Vad händer med gravstenen när gravrätten upphör?

När en gravrätt upphör för att ingen vill förlänga den, eller dras in på grund av vanskötsel, går äganderätten till gravstenen över på kyrkogårdsförvaltningen. Då ska gravstenen hanteras varsamt, och den får först efter sex månader avyttras för återvinning eller lämnas för destruktion.

Vad skiljer full Gravrätt och begränsad Gravrätt?

En grav med begränsad gravrätt tas hand om av Svenska kyrkan eller kommunen, beroende på vem som ansvarar för begravningsplatser på orten. Grav med full gravrätt – vid full gravrätt är det gravrättsinnehavaren som har hand om allt som rör själva platsen.

Vad kostar inskription på en gravsten?

Inskription på egen natursten: Fast pris upp till 40 tecken: 7500 kr inkl moms och montering. Över 40 tecken tillkommer 100 kr/ tecken på priset ovan. Är ytan ojämn tillkommer kostnad för slipning.

Måste man köpa gravsten?

Som vi nämnde tidigare behöver man alltså inte ha en gravsten om man inte vill. Det går lika bra med en annan typ av gravvård, t. ex. ett kors i trä eller järn, eller någon form av skulptur.

Vad kostar det att förnya en gravrätt?

En gravrätt innebär att den avlidne har rätt till en gravplats i 25 år räknat från datumet för gravsättningen. Platsen är kostnadsfri eftersom den bekostas av den begravningsavgift vi alla betalar. När de 25 åren har löpt ut kan gravrättsinnehavaren förlänga gravrätten i ytterligare 25 år, men denna gång mot en avgift.

Vad kostar det att förlänga Gravrätt?

Vid gravsättning ingår gravrätten i 25 år via begravningsavgiften. Där- efter kan gravrätten förnyas i ytterligare 15 år till en kostnad av 800 kronor.

Hur länge har man Gravrätt?

7 § Upplåtelse av gravrätt må ske för viss tid, minst femton och högst femtio år, eller för alltid. Upplåtelse för alltid skall dock ej avse längre tid än den, under vilken gravplatsen utgör del av allmän begravningsplats. Har upplåtelsetid ej bestämts, skall upplåtelsen anses hava skett för tjugofem år.

Vad händer med en gravplats som upphör?

Vad händer när gravrätten upphör? Om gravrätten inte förnyas efter gravrättstiden återgår gravplatsen till huvudmannen för begravningsverksamheten, som beslutar vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas. Gravplatsen kan därmed nyttjas för ny gravsättning.

Vad händer med kvarlevorna när gravrätten upphör?

När en gravrätt upphör för att ingen vill förlänga den, eller dras in på grund av vanskötsel, går äganderätten till gravstenen över på kyrkogårdsförvaltningen. Då ska gravstenen hanteras varsamt, och den får först efter sex månader avyttras för återvinning eller lämnas för destruktion.

Vad är en familjegrav?

Oftast har gravsatta personer inom samma gravplats en närmare anknytning till varandra. En sådan gravplats för nära släktingar har kallats familjegrav.

Vad kostar det att gravera en sten?

Inskription på egen natursten: Fast pris upp till 40 tecken: 7500 kr inkl moms och montering. Över 40 tecken tillkommer 100 kr/ tecken på priset ovan. Är ytan ojämn tillkommer kostnad för slipning.