:

Vad består Kosterhavets nationalpark av?

Innehållsförteckning:

 1. Vad består Kosterhavets nationalpark av?
 2. Vad får man inte göra i en nationalpark?
 3. Vad får man göra i ett naturreservat?
 4. Vad är det för skillnad på nationalparker och naturreservat?
 5. När blev Kosterhavet nationalpark?
 6. Hur djup är Kosterfjorden?
 7. Vilka regler gäller i nationalpark?
 8. Hur man bestämmer att det har bli en nationalpark?
 9. Får man klättra i träd i naturreservat?
 10. Får man campa i ett naturreservat?
 11. När bildades nationalparkerna?
 12. Varför är nationalparker och naturreservat nödvändiga?
 13. Var ligger Nordkoster?
 14. Finns det ormar på Koster?
 15. Vilka regler behöver du ta extra hänsyn till då vi är i ett naturreservat?

Vad består Kosterhavets nationalpark av?

Kosterhavets nationalpark består främst av vatten och undervattensmiljöer. Den är Sveriges första marina nationalpark och ligger i Strömstads och Tanums kommuner. Förutom ett stort vattenområde omfattar nationalparken även delar av Rossö och ett stort antal holmar och skär, framför allt i skärgården sydväst om Koster.

Vad får man inte göra i en nationalpark?

...men inte att:

 • skada mark och block eller föra bort geologiskt material.
 • skada levande, döda träd, ris och buskar.
 • plocka eller gräva upp växter.
 • störa djurlivet, jaga eller fiska.
 • skada fornlämningar eller kulturminnen.
 • köra skoter inom nationalparken.

Vad får man göra i ett naturreservat?

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

Vad är det för skillnad på nationalparker och naturreservat?

Nationalparker i Sverige är särskilt skyddsvärd natur som avsatts av svenska staten. Nationalpark är en kraftfullare men mindre flexibel skyddsform än naturreservat. Nationalparker måste ligga statlig mark och regeringen fattar beslut om inrättande av dem efter godkännande av riksdagen.

När blev Kosterhavet nationalpark?

Parken gränsar till den norska nationalparken Ytre Hvaler, och tillsammans utgör de ett nästan 800 kvadratkilometer stort marint skyddsområde. Kosterhavet blev Sveriges första marina nationalpark när den invigdes den 9 september 2009 av Sveriges konung Carl XVI Gustaf vid Basteviken på Nordkoster.

Hur djup är Kosterfjorden?

Ned till berggrunden är Kosterrännan cirka 450 m djup men med ett sedimentlager på cirka 200 m så är vattendjupet 247 m på det djupaste stället idag.

Vilka regler gäller i nationalpark?

Nationalparkens regler begränsar allemansrätten för att skapa ett bättre skydd. Hundar är inte alltid välkomna eftersom de kan störa fågel- och djurlivet eller renskötseln. I en del nationalparker får du ta med din hund i koppel. Möjligheterna att cykla, rida och köra skoter kan ofta vara begränsade.

Hur man bestämmer att det har bli en nationalpark?

Nationalparken bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten. Naturvårdsverket förbereder beslutet, tillsammans med länsstyrelser och andra lokala aktörer. Det är viktigt att de som bor i närheten deltar i arbetet.

Får man klättra i träd i naturreservat?

Allemansrätten gäller i skogen, men du får givetvis aldrig skada träd och i områden med nyplanterad skog eller ung skog måste du vara särskilt försiktig. I skyddade områden som naturreservat och nationalparker gäller särskilda regler. 70 procent av Sveriges landyta täcks av skog.

Får man campa i ett naturreservat?

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området. Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också mer information från kommunen eller länsstyrelsen.

När bildades nationalparkerna?

Redan 1909 bildades Sveriges nio första nationalparker och de var också de första i Europa. Drygt 100 år senare är de 30. De tillhör vår mest skyddsvärda natur, vårt naturarv, där vi och kommande generationer kan njuta och förundras. Många av national- parkerna har informationscentrum och lätt- gångna vandringsleder.

Varför är nationalparker och naturreservat nödvändiga?

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker.

Var ligger Nordkoster?

Nordkoster ligger i Kosterarkipelagen med en mängd skär och holmar. Största delen av ön är naturreservat. Nordkoster är en ö i ögruppen Koster belägen utanför Strömstad på Sveriges västkust. Det är den näst största av öarna som ingår Koster -arkipelagen, och är mer karg och bergig än Sydkoster.

Finns det ormar på Koster?

Det enda som skiljer Koster från Eden, har någon sagt, är att det inte finns ormar på öarna. Det kan man ju stå ut med. Kosteröarna är Sveriges mest västliga bebodda plats. Ut till dem tar man sig med någon av Kosterbåtarna som går från Strömstad flera gånger om dagen sommartid.

Vilka regler behöver du ta extra hänsyn till då vi är i ett naturreservat?

Tänk lite extra på följande: - Vistas inte på någon annans tomt, plantering eller odlad mark. - Rör dig inte så nära hus att du stör de som bor där. - Stäng grinden om du går genom en beteshage. - Var rädd om naturen och undvik att cykla och rida på blöta marker som lätt skadas.