:

När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?

Innehållsförteckning:

 1. När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?
 2. Hur redovisas vanligtvis anskaffning av varulager?
 3. Hur ska ett varulager värderas när man inventerar?
 4. Hur Lagerförändring påverkar resultatet?
 5. Hur räknar man ut lägsta värdets princip?
 6. Vad menas med Återanskaffningsvärde?
 7. Hur värderas ett lager av handelsvaror?
 8. Vad ingår i anskaffningsvärdet?
 9. Får man räkna med indirekta kostnader vid värdering av egentillverkade varor?
 10. Varför inventerar man varulager?
 11. Hur påverkar en lagerökning Periodens resultat?
 12. Vad innebär förändring av varulager bokföringsmässigt?
 13. Hur räknar man ut LVP?
 14. Hur ska omsättningstillgångar värderas?
 15. Hur räknar man ut nettoförsäljningsvärdet?

När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?

För egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat samt externa utgifter, men inte värdet av eget arbete. Om lagrets verkliga värde är lägre än 97 % av anskaffningsvärdet får du istället beräkna lagrets värde till det verkliga värdet.

Hur redovisas vanligtvis anskaffning av varulager?

De varor som du tar upp till anskaffningsvärdet ska du räkna som att det var de som du anskaffade senast (regeln kallas först in – först ut). Om du upprättar ett förenklat årsbokslut får lagertillgångarna i stället tas upp till värdet enligt den senaste fakturan.

Hur ska ett varulager värderas när man inventerar?

Vid lagervärdering ska lagret värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Om det finns särskilda skäl får återanskaffningsvärdet (med avdrag för inkurans) användas istället för nettoförsäljningsvärdet.

Hur Lagerförändring påverkar resultatet?

Om lagret minskar så ökar kostnaderna i företaget och resultatet blir sämre. Om lagret ökar så minskar kostnaderna i företaget och resultatet blir bättre. Lagerförändringar bokförs på 4990 som Mikael skriver. Glöm inte att göra avdrag för inkurrans med ca 3% i samband med lagervärdering.

Hur räknar man ut lägsta värdets princip?

Med lägsta värdets princip menas att en lagerpost ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Detta innebär att en beräkning av anskaffningsvärde respektive nettoförsäljningsvärde måste göras separat för varje vara. Om kollektiv värdering används får beräkningen göras per varugrupp.

Vad menas med Återanskaffningsvärde?

Återanskaffningsvärde används inom redovisning och räknas ut efter samma principer som anskaffningsvärdet, men efter hur förhållandena är på bokslutsdagen (dvs vad det skulle kosta att återanskaffa tillgången på bokslutsdagen).

Hur värderas ett lager av handelsvaror?

En lagervärdering innebär att post för post värdera varje artikel i lager genom att multiplicera antalet enheter i lager med lagerpriset per enhet enligt tillämpade värderingsprinciper. Lagervärdet för ett lager beräknas genom att lagervärdet för varje artikel som ingår i lagret summeras.

Vad ingår i anskaffningsvärdet?

Anskaffningsvärde är kostnaden för en produkt eller en tillgång, samt eventuella kringkostnader som tillkommer vid köpet. Begreppet används ofta vid köp av bostad eller aktier, och är en term som främst används inom bokföring, skatterätt och civilrätt.

Får man räkna med indirekta kostnader vid värdering av egentillverkade varor?

I anskaffningsvärdet för en egentillverkad vara får även en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader räknas in (4 kap. 3 § tredje stycket ÅRL).

Varför inventerar man varulager?

Det finns många anledningar till varför du ska inventera ditt lager. Först och främst är du skyldig att göra det – minst en gång per år ska du inventera ditt lager enligt skattelagstiftningen. Andra skäl är att du får en bättre resultatuppföljning när du inventerar ofta.

Hur påverkar en lagerökning Periodens resultat?

Eftersom man på det vilande varulagerkontot bokför endast lagrets värde i början och i slutet av perioden (lagrets IB-värde och -värde) kommer förändringen på kontot att visa periodens lagerförändring. Om lagrets > IB har vi en lagerökning och om lagrets < IB har vi en lagerminskning.

Vad innebär förändring av varulager bokföringsmässigt?

4990 Förändring av lager Konto 1460 Lager är ett tillgångskonto. Har lagret ökat har också dina tillgångar ökat, och du skall använda konto 1460 på debet-sidan. På samma sätt har dina kostnader minskat, eftersom det i och med att du byter år finns som en tillgång i företaget.

Hur räknar man ut LVP?

LVP = lägst av anskaffningsvärde eller verkligt värde. Bestäm anskaffningsvärdet m h a FIFO-metoden. När anskaffningsvärdet är lägre än det verkliga värdet får företaget göra ett inkuransavdrag med 3 %. Inkuransavdraget ska motsvara en värdeminskning p g a modell, färg, form och ålder.

Hur ska omsättningstillgångar värderas?

En omsättningstillgång skall värderas till det lägsta av anskaffningsvärde eller verkligt värde. Verkligt värde kan vara återanskaffningsvärde eller försäljningsvärde med avdrag för försäljningskostnader.

Hur räknar man ut nettoförsäljningsvärdet?

Nettoförsäljningsvärdet är det försäljningspris minus försäljningskostnader som en redovisningsenhet kan förvänta sig att erhålla vid en försäljning av en tillgång.