:

Vad är Översilning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Översilning?
 2. Är Ecobox bra?
 3. Vad är en Fosforfälla?
 4. Vad är Fällningsmedel?
 5. Hur gör man en Infiltrationsbädd?
 6. Hur fungerar en trekammarbrunn med infiltration?
 7. Vilket enskilt avlopp är bäst?
 8. Vad kostar Ecobox BDT?
 9. Vad kostar en Fosforfälla?
 10. Vad ska man ha för avlopp?
 11. Vad är en infiltrationsanläggning?
 12. Vad är Gråvattenfilter?
 13. Vad är Biomoduler?
 14. Vad är skillnad på markbädd och infiltration?
 15. Hur vet man att slamavskiljaren är full?

Vad är Översilning?

Översilning. Översilning som efterbehandlingsmetod innebär att det behandlade avloppsvattnet får rinna över en svagt sluttande, gräsbevuxen yta för att sedan samlas upp för utsläpp till recipient. När vattnet rinner över översilningsytan kommer det i kontakt med jord, växter, insekter och mikroorganismer.

Är Ecobox bra?

Storleksmässigt tar verket betydligt mindre plats än system som kräver markbädd eller infiltration. Värt att notera också är att Ecobox är mycket okänsligt för elavbrott och variationer i flödet från hushållet. Vid längre strömavbrott fortsätter reningen att fungera för att sedan långsamt avta.

Vad är en Fosforfälla?

Vad är en fosforfälla? Ett fosforfilter eller en fosforfälla är till för att öka reningen av fosfor. Det kan behövas om du har en fastighet som ligger inom hög skyddsnivå för miljöskyddet. Fosforfällan är ett kompliment till en tät markbädd och är placerad efter slamavskiljaren och markbädden.

Vad är Fällningsmedel?

I passagen, innan försedimenteringen, tillsätts ett fällningsmedel som gör att smuts klumpas ihop och bildar större partiklar. Dessa sjunker antingen till botten eller flyter upp till ytan i bassängerna. Där rensas spillvattnet från näringsämnet fosfor som kan orsaka att exempelvis sjöar växer igen.

Hur gör man en Infiltrationsbädd?

I infiltrationsbädden sker reningen i botten på makadamlagret, sanden och i de omkringliggande jordlagren. En infiltrations- eller markbäddsanläggning kan anläggas som ett enhetligt fält och då är avståndet mellan rören 1,5 m. Alternativt kan de anläggas som separata diken och då är avståndet mellan rören cirka 2 m.

Hur fungerar en trekammarbrunn med infiltration?

Trekammarbrunnen renar inte avloppsvattnet från föroreningar som är lösta i vattnet. Eventuella rester av exempelvis tvättmedel följer med vattnet. Från trekammarbrunnen rinner vattnet normalt vidare till en stenkista eller en infiltrationsanläggning för så kallad avloppsinfiltration.

Vilket enskilt avlopp är bäst?

Biokube Minireningsverk bäst i test enligt Länsstyrelsen Bio Kube Minireningsverk för enskilda avlopp är ett utmärkt alternativ när det gäller val av avloppsanläggning, Biokube är ett helt komplett reningsverk med både mekanisk, (även kallad sedimentering) biologisk och kemisk rening av avloppsvattnet för bästa effekt.

Vad kostar Ecobox BDT?

Vad kostar det att installera ett minireningsverk? Ett minireningsverk för en fastighet kostar ca 40.000–120.000 kronor beroende på vilken funktionalitet som efterfrågas/krävs. Om en större anläggning väljs blir kostnaden i regel lägre per fastighet men gräv- och installationskostnaden kan då bli något större.

Vad kostar en Fosforfälla?

Själva tömningen av fosforfällor kan kosta ungefär 2500 kronor enligt kommunens renhållningstaxa för hushållsavfall, men den totala prislappen, där nytt material, nedläggning och transport ingår, landar på drygt 9000, påpekar fastighetsägaren: – Det är en stor kostnad som kommer oförberett.

Vad ska man ha för avlopp?

Hög eller normal skyddsnivå Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar ska alla enskilda avlopp uppfylla kraven för normal eller hög skyddsnivå. Vi har flera lösningar för såväl normal som hög skyddsnivå. Kontakta din kommun för information om vilken skyddsnivå som gäller i ditt område.

Vad är en infiltrationsanläggning?

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Vad är Gråvattenfilter?

Gråvattenfilter är kompakta anläggningar för rening av bad, disk och tvättvatten (BDT) från hushållet utom toalettvattnet eller urin från torrtoaletter. Skillnaden mot en vanlig BDT anläggning med slamavskiljare och infiltration eller reningsverk är att gråvattenfilter är mindre i storlek och enklare att installera.

Vad är Biomoduler?

BAGA biomoduler är det rätta valet för enskilda avloppsanläggningar där en traditionell infiltration eller markbädd ska anläggas (normal skyddsnivå). Modulerna är även en bra lösning för installationer vid hög skyddsnivå när en avloppsanläggning (BAGA Easy) med efterföljande infiltration eller markbädd ska anläggas.

Vad är skillnad på markbädd och infiltration?

Beskrivning – markbädd. Bädden grävs ur och marken ersätts med markbäddssand. Skillnaden gentemot den förstärkta infiltrationen är att man gräver ut hela bädden och installerar ett utlopp som leder det renade avloppsvattnet vidare. I botten av bädden sätter man dessutom ett ytterligare par luftningsrör.

Hur vet man att slamavskiljaren är full?

Hur vet jag att min slambrunn är full och hur ofta den ska tömmas? En slamavskiljare som vi oftast kallar slambrunn eller enskilt avlopp är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sig slam som är tyngre.