:

Vad är en utrymningsväg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en utrymningsväg?
 2. Hur ofta ska man ha brandövning?
 3. När räcker det med en utrymningsväg?
 4. Vilka regler gäller för utrymningsvägar?
 5. Vad är en Utrymningsdörr?
 6. Vad gör en Utrymningsledare?
 7. Hur ofta behöver du göra en brandövning på din arbetsplats?
 8. Hur ofta ska en förskola ha brandövning?
 9. Hur stor måste en nödutgång vara?
 10. Måste nödutgångar vara belysta?
 11. Får man blockera en nödutgång?
 12. Vad är Nattlåsning?
 13. Vad är väsentlig funktion?
 14. Var ska utrymningsplaner sitta?
 15. Vad visar en Utrymningsskylt?

Vad är en utrymningsväg?

Med utrymningsväg avses en väg från en brandcell till det fria eller till annan säker plats.

Hur ofta ska man ha brandövning?

Utrymningsövningar ingår i det systematiska brandskyddsarbetet och bör hållas åtminstone en gång om året.

När räcker det med en utrymningsväg?

Grundkravet är att det ska finnas minst två oberoende utrymningsplatser i publika lokaler. I lokaler med en brandcell i mer än ett plan accepteras endast en utrymningsplats per plan vilket beror på att det i sådana lokaler ibland räcker med enbart en utrymningsväg per plan.

Vilka regler gäller för utrymningsvägar?

Utrymningsvägarna behöver vara tydligt skyltade och utformade så att de är lätta att använda. Det ska som regel finnas minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna får inte vara blockerade eller låsta på ett sätt som gör dem svåra att öppna.

Vad är en Utrymningsdörr?

I detta underlag har man delat in utrymningsdörrsystemen i två typer; utrymningsdörr enligt EN 179 och panikutrymning enligt EN 1125. Utrymning enligt EN 179 är tänkta för icke allmänna byggnader där personerna som vistas där, känner lokalerna och vet hur en utrymningsdörr fungerar.

Vad gör en Utrymningsledare?

För att skapa en effektiv utrymningsorganisation kan det behövas en eller flera utrymningsledare på varje våningsplan eller avdelning. Utrymningsledaren ansvarar för att samtliga medarbetare har lämnat sitt område och avlämnar rapport vid återsamlingsplatsen.

Hur ofta behöver du göra en brandövning på din arbetsplats?

Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats. Arbetsgivaren ska göra allt för att förhindra brand i arbetsmiljön. Det gäller alla företag och organisationer, oavsett hur små eller stora de är. På ett organiserat sätt ska arbetsgivaren planera, utbilda, kontrollera och följa upp att brandskyddet är bra.

Hur ofta ska en förskola ha brandövning?

Barnen och elevernas delaktighet i säkerhetsrutinerna En brandövning genomförs varje termin på våra förskolor och skolor Beroende på ålder är barnen/eleverna delaktiga i förskolans/skolans säkerhetsrutiner .

Hur stor måste en nödutgång vara?

Den totala fria bredden av utrymningsvägar ska vara minst 1,00 meter per 150 personer. Om en av utrymningsvägarna blockeras ska de övriga ha sådan bredd att 1,00 meter motsvarar 300 personer.

Måste nödutgångar vara belysta?

Standarden anger att alla utrymningsvägar ska ha nödbelysning. Nödbelysning ska också finnas i vägen till utrymningsväg för att göra vägen säker och enkel att hitta. Är inte utrymningsvägen synlig ska det finnas kompletterande nödbelysning med riktningspil som visar till utrymningsväg.

Får man blockera en nödutgång?

Det är strikt förbjudet att på något sätt blockera dessa nödutgångar, det måste vara fritt att ta sig fram vid tex brand. Dessa får aldrig blockeras. Detta får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger/uteplatser.

Vad är Nattlåsning?

"Nattlåsning" - Är extra inbrottsskydd (försäkringskrav) som låses på kvällen och låses upp på morgonen, dessa lås är konstruerade för att endast kunna låsas upp med nyckel på både utsidan och insidan och därför utgör de ett hot mot Utrymning, skulle de vara låsta är det omöjligt att utrymma lokalen.

Vad är väsentlig funktion?

FÖR VERKSAMHETEN VÄSENTLIG FUNKTION Genom denna elektriska kontroll försäkrar man sig om att utrymningsdörren verkligen låses upp när lokalen åter används.

Var ska utrymningsplaner sitta?

I allmänt råd anges: "Utrymningsplan bör placeras i direkt anslutning till dörr till utrymningsväg. Utrymningsplanen bör beskriva innebörden och karaktären av utrymningslarmet, vad hotellgästen förväntas göra och vara kompletterad med en ritning som visar byggnadens utrymningsvägar."

Vad visar en Utrymningsskylt?

Nöd- och utrymningsskyltar visar den snabbaste vägen till räddning. Med tydliga pilar guidas man till närmsta nödutgång eller återsamlingsplats.