:

Vad är valberedningens uppgift?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är valberedningens uppgift?
  2. Hur presentera valberedningens förslag?
  3. Vad gör valberedningen på årsmötet?
  4. Hur länge sitter man i valberedning?
  5. Hur tillsätter man en valberedning?
  6. Vad är styrelserepresentation?
  7. När betalar man ut styrelsearvode?
  8. Kan valberedningen sitta i styrelsen?

Vad är valberedningens uppgift?

Som valberedare har du en viktig roll. En är; att ta fram förslag på kandidater och på så sätt vara med och bidra till en representativ klubbstyrelse som speglar arbetsplatsen.

Hur presentera valberedningens förslag?

I kallelsen till årsmötet bör valberedningens förslag presenteras. Det är lämpligt att det finns en kort presentation över de personer som valberedningen föreslår. Man kan skriva vilka kunskaper och erfarenheter de har och hur de skulle kunna bidra till föreningen som förtroendevald.

Vad gör valberedningen på årsmötet?

Svar: Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse. Det gör den genom att inför årsmötet vaska fram, utvärdera och tillfråga och på årsmötet föreslå kandidater. Det är ett viktigt arbete som hjälper årsmötet att välja en bra styrelse.

Hur länge sitter man i valberedning?

Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning.

Hur tillsätter man en valberedning?

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Vad är styrelserepresentation?

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda () ger arbetstagare i företag med minst 25 anställda rätt att ha två ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Syftet med lagen är att ge anställda insyn och inflytande i företagets verksamhet.

När betalar man ut styrelsearvode?

Det finns inga regler om när arvodet ska utbetalas om det inte angivits i stadgarna. Det är vanligt att det kommer som en utbetalning strax innan jul. Andra föreningar väljer att betala ut pengar flera gånger under perioden.

Kan valberedningen sitta i styrelsen?

Får de det? Nej, av samma skäl som att de inte har rätt att vara med på styrelsens möte. Valbredningens uppgift är att lägga fram förslag till de olika förtroendeuppdragen. I övrigt är valberedningens ledamöter vanliga medlemmar och har alltså inte fler rättigheter än dessa.