:

Hur långa är skoven vid bipolär?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långa är skoven vid bipolär?
 2. Är man född bipolär?
 3. När debuterar bipolär sjukdom?
 4. Hur ofta bipolära skov?
 5. Hur yttrar sig schizofreni hos barn?
 6. Hur vet jag om mitt barn är bipolär?
 7. Hur vet jag att jag är bipolär?
 8. Vad kan utlösa mani?
 9. Vilka drabbas av bipolär sjukdom?
 10. Vad är skov bipolär?
 11. Kan man leva med någon som är bipolär?
 12. Kan barn få schizofreni?

Hur långa är skoven vid bipolär?

Obehandlat maniskt skov kan vara lång tid, mellan tre till nio månader eller mer. Med tidigt insatt och rätt dimensionerad farmakologisk behandling avklingar symtomen snabbare, vanligen på en till två månader, medan funktionsnedsättning i form av kognitiva symtom kan kvarstå i upp till ett år.

Är man född bipolär?

Psykiska sjukdomar beror oftast på samverkan mellan ärftliga faktorer och miljöfaktorer. De genvarianter vi får från våra föräldrar gör oss mer eller mindre benägna att utveckla bipolär sjukdom. Vi vet att ärftliga faktorer förklarar stor del av varför vissa drabbas av bipolär sjukdom och andra inte.

När debuterar bipolär sjukdom?

Livstidsprevalensen för bipolär sjukdom typ I är 0,4-1,6 % och för bipolär sjukdom typ II ca 1 %. Tillståndet brukar debutera mellan 13 och 30 års ålder, men stora variationer förekommer. Det är ungefär dubbelt så vanligt att debuten är en depression som att det är en mani.

Hur ofta bipolära skov?

Alla människors humör växlar i olika perioder i livet. Har du bipolär sjukdom växlar ditt stämningsläge mellan depression och så kallad mani eller hypomani. Däremellan har du friska perioder, ofta i flera år.

Hur yttrar sig schizofreni hos barn?

Typiska symtom är tankestörningar, vanföreställningar och hallucinationer. Insjuknande i schizofreni sker oftast i 20-årsåldern. Att leva med ett barn som har insjuknat i schizofreni är en stor påfrestning, inte bara för barnet själv utan även för familj och omgivning.

Hur vet jag om mitt barn är bipolär?

Barn med bipolär sjukdom genomgår extrema humörförändringar. Ibland känner de sig mycket glada och uppåt och är mycket mer aktiva än vanligt, det är den maniska fasen. Ibland känner barnen sig mycket ledsna och nedstämda och är betydligt mindre aktiva än vanligt, det är den depressiva fasen.

Hur vet jag att jag är bipolär?

För att veta om du lider av bipolär sjukdom behöver du träffa en läkare. Det finns idag ännu inget fysiskt test så som blodprov som du kan ta för att få reda på om du är bipolär. I stället baseras diagnosen på din sjukdomshistoria. Eventuell utredning görs inom specialistvården (psykiatrin).

Vad kan utlösa mani?

Sjukdomar och belastningar under graviditet och förlossning, liksom psykologiska och sociala förhållanden under uppväxten, kan öka denna sårbarhet. När någon utlösande ”stressfaktor”kommer till under livet kan en depression eller mani utlösas. Detta kan åskådliggöras med en "stress-sårbarhetsmodell".

Vilka drabbas av bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är ovanlig hos yngre barn, men vanligare i sena tonår. Ärftlighet är ofta en bidragande orsak eftersom barnet då har en ökad sårbarhet för sjukdomen. Ibland kan det vara svårt att skilja symptom på bipolär sjukdom från annan psykisk ohälsa, exempelvis depression.

Vad är skov bipolär?

Bipolär sjukdom präglas av kraftiga förskjutningar i stämningsläge och aktivitetsnivå. Dessa stämningslägesförskjutningar kommer i skov (episoder). Skov med sänkt stämningsläge och minskad energi kallas depression. Skov av förhöjt stämningsläge med överaktivitet och intensifierat känsloliv kallas hypomani eller mani.

Kan man leva med någon som är bipolär?

Bipolär sjukdom påverkar både den drabbade och närstående. Det är därför viktigt med kunskap om sjukdomen. Det är lättare att hantera bipolär sjukdom och minska risken för återinsjuknande om det finns stöd och samarbete från närstående. Närstående kan bidra med värdefull information i utredningen av bipolär sjukdom.

Kan barn få schizofreni?

I barndomen är psykossjukdomar extremt sällsynta. Psykos som förekommer i barndomen inkluderar schizofreni, psykotisk depression och bipolär sjukdom, psykotiska tillstånd som orsakas av rusmedelsanvändning samt korta övergående psykoser. Om ert barn har psykotiska symtom, kontakta hälsostationen eller skolhälsovården.