:

Hur beskrivs hälso och sjukvårdens ansvar enligt Socialstyrelsens vägledning för att våldsutsatthet upptäcks?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskrivs hälso och sjukvårdens ansvar enligt Socialstyrelsens vägledning för att våldsutsatthet upptäcks?
 2. Kan män neka socialen att prata med barnen?
 3. Vad innebär det att ha med föräldrar vid Barnintervjun?
 4. Vad gäller för dig som personal om du upptäcker våld i hemmet?
 5. Vilka rutiner finns i den aktuella verksamheten gällande våld i nära relationer?
 6. När socialtjänsten tar ditt barn?
 7. Hur går ett Barnsamtal till?
 8. Vad ska man tänka på när man möter barn med smärta?
 9. När kan du misstänka att en person är utsatt för våld i nära relationer?
 10. Hur börjar kvinnomisshandel?
 11. Hur arbetar socialtjänsten med våld i nära relationer?

Hur beskrivs hälso och sjukvårdens ansvar enligt Socialstyrelsens vägledning för att våldsutsatthet upptäcks?

En förutsättning för att våldsutsatta ska få adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks. Att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten frågar om erfarenhet av våld kan underlätta för den våldsut- satta att berätta om sin situation och att söka stöd och hjälp.

Kan män neka socialen att prata med barnen?

Socialtjänsten får samtala enskilt med ett barn utan vårdnadshavares samtycke om det är fråga om en orosanmälan, se 11 kap 2 § och 11 kap 10 § Socialtjänstlagen. Med det sagt är det inte ett förbud mot att föräldrarna närvarar, men det finns alltså lagstöd för socialtjänsten att neka närvaro av föräldrarna.

Vad innebär det att ha med föräldrar vid Barnintervjun?

En annan orsak till att barns berättelser blir en samproduktion i utredningar om deras utsatthet kan vara att socialsekreterare bjuder in föräldrar att närvara under intervjun. Föräldrar kan påverka utfallet av barns berättelser genom att avbryta eller ta över för att ge sitt perspektiv på barnets perspektiv.

Vad gäller för dig som personal om du upptäcker våld i hemmet?

Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i nära relation. Det är också viktigt att känna empati, ställa frågor och samtala på ett respektfullt och etiskt sätt med den som har utsatts för våld.

Vilka rutiner finns i den aktuella verksamheten gällande våld i nära relationer?

Hälso- och sjukvården har ansvar för att personer som är utsatta för våld i en nära relation får ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande....Ställa frågor om våld

 • Alla blivande mödrar inom mödrahälsovården.
 • Alla kvinnor inom vuxenpsykiatrin.
 • Samtliga inom barn- och ungdomspsykiatrin.

När socialtjänsten tar ditt barn?

Det ska beslutas om vård om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (2 §).

Hur går ett Barnsamtal till?

Barnsamtalen har vi antingen enskilt eller tillsammans med förälder. Barn har rätt att komma till tals och bli taget på allvar, de har rätt att få uttrycka sin vilja, samtidigt som de har rätt att inte berätta något. Barn ska aldrig behöva ta ansvar för svåra beslut.

Vad ska man tänka på när man möter barn med smärta?

Smärtskattning och dokumentation av smärta är en grundläggande omvårdnadsåtgärd för att kunna ge barnet adekvat smärtbehandling. Att låta barnet som upplever smärta beskriva hur ont det gör, ökar möjligheten för att behandlingen riktas efter barnets individuella behov av smärtlindring.

När kan du misstänka att en person är utsatt för våld i nära relationer?

Tidiga tecken på kontroll och våld Det finns beteenden som kan vara tecken på att en person i din närhet utsätter sin partner för kontroll och våld. säger kränkande saker, ofta med sexuell anknytning.

Hur börjar kvinnomisshandel?

Din partner kan anklaga dig och säga att det är ditt fel att du blir misshandlad. Hen kan också förneka eller bagatellisera misshandeln. Detta sker oftast smygande, för ju mer isolerad du känner dig, desto mer förlorar du perspektiv och desto mer beroende blir du av den som misshandlar dig.

Hur arbetar socialtjänsten med våld i nära relationer?

Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-relationer. Det kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd vid behov. Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp.