:

Hur farligt är betong?

Innehållsförteckning:

 1. Hur farligt är betong?
 2. Är betong frätande?
 3. Vilka ämnen finns i betong?
 4. Är cement en kemikalie?
 5. Kan man få cancer av damm?
 6. Hur klassas betong?
 7. Varför stelnar betong?
 8. Vilka ämnen är skadliga?
 9. Är det farligt att andas in slipdamm?
 10. Kan spackel vara farligt?

Hur farligt är betong?

Allvarliga sjukdomar på grund av dammet Dammet som virvlar upp under arbete med sten, betong, olika former av byggnadsspill eller schaktmassor tar sig lätt in i lungorna på den som arbetar i närheten av det. Dammet kallas kvartsdamm och orsakar risk för olika sjukdomar som är kroniska och/eller livshotande.

Är betong frätande?

Färsk betong ska förvaras oåtkomligt för barn och är farligt att förtära. Massan är starkt alkalisk och reagerar frätande på oskyddad hud och ögon, vilket kan leda till allvarliga skador.

Vilka ämnen finns i betong?

Betong är vår tids mest använda byggnadsmaterial och den består nästan helt av naturliga råvaror [1]. Betong består till cirka 80 procent av grus, sand och sten. Resten utgörs främst av cement (14 procent) och vatten (6 procent). Huvudråvaran för cement är kalksten.

Är cement en kemikalie?

Tillverkningen av cement, kalk och gips står för en stor del av användningen av hälsofarliga kemiska produkter. Dessa produkter är främst klassade som frätande (C) och/eller irriterande (Xi) enligt farokoderna i CLP-förordningen.

Kan man få cancer av damm?

Cancer. Det finns olika cancerformer som beror på damm och rök. Lungcancer är den vanligaste. Tobaksrök uppskattas orsaka 90 procent av all lungcancer.

Hur klassas betong?

VCT står för förhållandet mellan andelen vatten och cement i din betong. VCT styrs bland annat av exponeringsklassen och påverkar flera av betongens egenskaper såsom tryckhållfasthet. Vilken är den högsta tillåtna kloridklass (salt) som tillåts i betongen. Betongens konsistens påverkar dess egenskaper att arbeta med.

Varför stelnar betong?

Betongen hårdnar på grund av den kemiska reaktion som uppkommer när vatten blandas med cement. Därigenom utvecklas värme och detta gör att man kan gjuta i betong även när det är mycket kallt.

Vilka ämnen är skadliga?

Skadliga ämnen

 • Problem. Med skadliga ämnen menas kemikalier som kan ge en negativ effekt på oss människor och miljön. ...
 • Antibakteriella ämnen. ...
 • Bisfenol A. ...
 • Bly. ...
 • Bromerade flamskyddsmedel. ...
 • Exempel på bromerade flamskyddsmedel. ...
 • Ftalater. ...
 • Högfluorerade ämnen.

Är det farligt att andas in slipdamm?

TRÄINDUSTRI När du slipar, borrar eller sågar i trä uppstår trädamm, alltså stora mängder partiklar som frigjorts från det bearbetade träet. Dammet innehåller ofta en mängd farliga ämnen. Kronisk bronkit, astma och KOL, men även allergier och eksem är vanliga yrkessjukdomar inom branschen.

Kan spackel vara farligt?

Vanligt väggspackel är i regel ofarligt om ett barn smakar på det. Vissa andra typer av spackelprodukter som t. ex. tvåkomponentspackel och spackelfärger kan vara kraftigt irriterande, ibland frätande.