:

När använder man icke parametrisk statistik?

Innehållsförteckning:

 1. När använder man icke parametrisk statistik?
 2. Vad betyder icke parametrisk?
 3. Måste data vara normalfördelade för att göra korrelation?
 4. Vad är Nominaldata?
 5. Vad betyder beskrivande statistik?
 6. Hur analyserar man statistik?
 7. Vad är Multikollinearitet?
 8. Vad är en kategorisk variabel?
 9. Vad är deskriptiv statistik?
 10. Vilka Skalnivåer finns det?
 11. Hur sammanställer man statistik?

När använder man icke parametrisk statistik?

Icke-parametriska test (eng: non-parametric tests) är sådana statistiska test på signifikans som används för att göra uppskattningar av statistisk signifikans hos skillnader som uppmätts med icke normalfördelade psykologiska instrument.

Vad betyder icke parametrisk?

Icke-parametriska test baseras på rangordningar och median när man bearbetar data till skillnad från parametriska test som utgår ifrån jämna fördelningar av datavärden - där data fördelar sig jämt kring medelvärdet d v s är normalfördelat.

Måste data vara normalfördelade för att göra korrelation?

Variablerna måste dock vara normalfördelade, och bör ju rimligtvis också vara mätta på samma skala. Om du jämför en variabel som kan ha värdena 0-5 och en annan som kan ha värdena 0-50 så är det inte så konstigt om medelvärdena är olika.

Vad är Nominaldata?

Nominalskala. Det man mäter kan endast delas in i grupper utan inbördesordning. Exempel är kön, yrke och sjukdomstyp. Variabelns olika värden kan endast beskrivas med ord, exempelvis man/kvinna, läkare/sjuksköterska/städare/säljare.

Vad betyder beskrivande statistik?

Beskrivande statistik är en gren inom statistiken som går ut på att beskriva och sammanfatta en samling data. Data kan till exempel beskrivas med hjälp av lägesmått (medelvärde, median, typvärde) och spridningsmått (standardavvikelse, varians).

Hur analyserar man statistik?

Statistiska analysmetoder förklarar vad som ligger bakom statistiska resultat. En av de vanligaste metoderna är regressionsanalys. Regressionsanalysen använder du när du vill ta reda på vilka bakomliggande faktorer som styr ett visst resultat. De förklarar varför något är som det är.

Vad är Multikollinearitet?

Vad är multikollinearitet? Enkelt uttryckt kan man säga att multikollinearitet är när två eller flera av de oberoende variablerna i regressionsmodellen är korrelerade med varandra i hög utsträckning. Det är ett problem för att man då inte kan hålla isär effekterna av de två variablerna på den beroende variabeln.

Vad är en kategorisk variabel?

En kategorisk variabel är en som gör det möjligt att klassificera en serie data med hjälp av fasta värden associerade med en specifik kvalitet eller kategori. Den kategoriska variabeln klassificerar individer eller fall till skillnad från huvud- eller kontinuerliga variabler (som tillåter numeriska beräkningar).

Vad är deskriptiv statistik?

Deskriptiv statistik handlar om att sammanfatta ett datamaterial på ett överskådligt vis - att karaktärisera materialet. För att sammanfatta ett material använder vi oss av statistiska sammanfattande mått, även kallat karaktäristikor.

Vilka Skalnivåer finns det?

Skalnivåer anger hur en variabels variabelvärden förhåller sig till varandra. Skalnivån avgör vilken typ av analyser vi kan göra med en variabel. Jag kommer att prata om fyra skalnivåer: nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala.

Hur sammanställer man statistik?

Statistikens olika delar Datan samlas oftast ihop genom enkäter, intervjuer eller andra typer av undersökningar. Därefter sammanställer man sitt resultat. Man brukar säga att man får in data eller den information som man har ställt frågor om. Du kan sammanställa de olika svarens frekvens och relativa frekvens.