:

Hur organiseras en kommun?

Innehållsförteckning:

 1. Hur organiseras en kommun?
 2. Hur arbetar kommunfullmäktige?
 3. Vad gör man som kommunalråd?
 4. Är kommunen en organisation?
 5. Hur fungerar kommunstyrelse?
 6. Hur kan man påverka sin kommun?
 7. Vilken är kommunstyrelsens huvuduppgift?
 8. Vad gör en fullmäktige?
 9. Vad innebär det att vara förtroendevald?
 10. Vad är en nämnd i kommunen?
 11. Vad gör en kommundirektör?
 12. Vad har regionfullmäktige för uppgifter?
 13. Vad menas med kommunstyrelsen?
 14. Hur kan man påverka politiska beslut?

Hur organiseras en kommun?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner.

Hur arbetar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kallas ibland kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och regionvalet hålls.

Vad gör man som kommunalråd?

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen. Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden.

Är kommunen en organisation?

Här kan du läsa om hur Ale kommun är organiserad. Alla kommuner har en politisk organisation (förtroendevalda) och en förvaltningsorganisation (tjänstemän). Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor.

Hur fungerar kommunstyrelse?

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens “regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Hur kan man påverka sin kommun?

Vi kan påverka politiken genom att uttrycka våra åsikter, vi kan påverka beslut och vi kan vara med och bestämma.

 1. Delta i kommunalvalet vart fjärde år. ...
 2. Gå med i ett parti eller i en intresseorganisation. ...
 3. Kontakta en politiker. ...
 4. Lämna ett e-förslag till kommunen. ...
 5. Lämna synpunkter till kommunen. ...
 6. Delta i medborgardialoger.

Vilken är kommunstyrelsens huvuduppgift?

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens "regering" och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Vad gör en fullmäktige?

Kommunfullmäktige och regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen respektive regionen. De beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vad innebär det att vara förtroendevald?

Förtroendevald kallas den som genom val erhållit ett uppdrag och förutsätts sköta uppdraget i enlighet med sin övertygelse, till skillnad från dem som får ett uppdrag genom att anställas och förutsätts sköta det mer eller mindre utan hänsyn till sina egna åsikter.

Vad är en nämnd i kommunen?

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Vad gör en kommundirektör?

Kommundirektörens uppdrag Direktören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Direktören ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen.

Vad har regionfullmäktige för uppgifter?

Det här gör regionfullmäktige Tar beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget och skattesats. Beslutar om förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna.

Vad menas med kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten.

Hur kan man påverka politiska beslut?

Vi kan påverka politiken genom att uttrycka våra åsikter, vi kan påverka beslut och vi kan vara med och bestämma.

 1. Delta i kommunalvalet vart fjärde år. ...
 2. Gå med i ett parti eller i en intresseorganisation. ...
 3. Kontakta en politiker. ...
 4. Lämna ett e-förslag till kommunen. ...
 5. Lämna synpunkter till kommunen. ...
 6. Delta i medborgardialoger.