:

Vad menas med multimodala texter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med multimodala texter?
 2. Vad menas med multimodal?
 3. Vad är multimodala verktyg?
 4. Vad är Multimodalt lärande?
 5. Vad är en multimodal presentation?
 6. Vad är multimodal rehabilitering?
 7. Hur gör man en multimodal analys?
 8. Vad är multimodal smärtrehabilitering?
 9. Vad är multimodala resurser?
 10. Varför estetiska lärprocesser?
 11. Vad är kronisk smärta?
 12. Vad är Smärtrehabilitering?
 13. Vad är en semiotisk analys?
 14. Vad säger bilden?
 15. Vad gör man på smärtrehab?

Vad menas med multimodala texter?

En text består av mer än bara ord. Alla texter är mer eller mindre multimodala. Det innebär att till exempel ord, bild, diagram och typsnitt samspelar med varandra för att uttrycka textens innehåll. Det är därför viktigt att eleverna har förmåga att läsa och tolka olika typer av multimodala texter.

Vad menas med multimodal?

Med multimodala texter avses hur andra resurser än tal och skrift används för att skapa betydelse, till exempel bilder och ljud. Avhandlingen rymmer tre delstudier och syftet är att utifrån multimodal teoribildning undersöka och begreppsliggöra elevers meningsskapande i gymnasieskolan.

Vad är multimodala verktyg?

Multimodala verktyg blir således verktyg (föremål och tecken) med vilka man på flera olika sätt kan kommunicera kring ett innehåll. Multimodal kan man säga innefattar visuell kommunikation där man använder fler uttryckssätt än text för att kommunicera sitt budskap.

Vad är Multimodalt lärande?

Vi är semiotiska och tolkande individer! Multimodalt lärande ser individen som en aktiv teckenskapare, placerad i ett socialt sammanhang. Inte bara med språket utan också med ljud, ljus, rytm, rörelse, färg och form, gör vi våra erfarenheter tillgängliga så att vi kan använda dem.

Vad är en multimodal presentation?

Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess traditionella innebörd. Inom perspektivet inkluderas även andra typer av semiotiska resurser för kommunikation såsom gester, ljud, bilder och blickar.

Vad är multimodal rehabilitering?

Multimodal rehabilitering innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning, manuella eller fysikaliska metoder. Vårdpersonalen arbetar i team där också patienten ingår. Åtgärderna ska vara samordnade och pågå under längre tid.

Hur gör man en multimodal analys?

Ett multimodalt angreppssätt innebär att man förstår att kommunikation handlar om fler kommunikationsformer än bara språket (Jewitt, 2009:14). Kress & Van Leeuwen (2001:1) menar att monomodala analyser historiskt sett varit dominerande, med skrift som högst stående i den modala hierarkin.

Vad är multimodal smärtrehabilitering?

Syftet med multimodal smärtrehabilitering är att behandla smärtan genom att påverka flera faktorer som kan orsaka smärtan. Inför din rehabilitering gör mottagningen en bedömning utifrån medicinskt underlag och tidigare utredningar som kan komma från din vårdcentral.

Vad är multimodala resurser?

Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess traditionella innebörd. Inom perspektivet inkluderas även andra typer av semiotiska resurser för kommunikation såsom gester, ljud, bilder och blickar.

Varför estetiska lärprocesser?

Estetiska lärprocesser gynnar kreativitet, experimenterande, eftertanke, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande. Trots det får de estetiska värdena allt mindre plats i grundskolan.

Vad är kronisk smärta?

Långvarig smärta innebär att du har haft varje dag i mer än tre till sex månader. Att ha långvarig smärta är mycket vanligt och sällan farligt. Det är ofta svårt att komma till rätta med smärtan och du som är drabbad behöver ett individuellt omhändertagande där hänsyn tas till hela din situation.

Vad är Smärtrehabilitering?

Smärtrehabilitering handlar om att hitta sätt att hantera de svårigheter som lätt följer med om man har ständig värk. Att hitta tillbaka till ett liv som innehåller det som är värdefullt trots värken.

Vad är en semiotisk analys?

Semiotik. En semiotisk analys inom film och tv-serier undersöker hur exempelvis implicita budskap eller tecken kan uppfattas av en scen ur en film eller tv-serie och varför den kan väcka känslor hos betraktaren.

Vad säger bilden?

Beskriv kortfattat vad du tror utspelar sig i bilden. Här ska du tänka fritt, associera och tolka. Förklara vad i bilden som får dig att tänka på det du gör. Om du skulle lägga till repliker till människorna i bilden, vad skulle de säga till varandra?

Vad gör man på smärtrehab?

Svar: Smärtrehab är en verksamhet som erbjuder utredning och rehabilitering vid långvarig godartad smärta. Vi arbetar multimodalt, vilket betyder att flera olika yrkeskategorier arbetar tillsammans.